En bæredygtig og sikker verden

Årsberetning 2022

LEDELSESBERETNING

Vanskelige vilkår udfordrede vækstplaner

Det var med store ambitioner, FORCE Technology gik ind i 2022. Målet var vækst i medarbejderantal, investeringer, omsætning og resultat. Men coronapandemien, udfordrede forsyningskæder, krig i Europa, inflation og energikrise gjorde det vanskeligt at nå helt i mål. 

Uforudsigelighed har været et vilkår de seneste år, og 2022 blev ingen undtagelse. Selvom hurtig omstilling og fleksibilitet er blevet hverdag i virksomhedsdriften, kunne det kun afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser, og især første halvår af 2022 var præget af nedgang.

Coronapandemien var stadig en faktor i store dele af verden og sammenholdt med udfordrede forsyningskæder, betød det, at vi trods stor ordreindgang ikke kunne udnytte vores kapacitet fuldt ud. Det betød manglende leverancer til kunderne, og fx på gaskalibreringsområdet havde vi udfordringer med at få leveret kundernes målere til kalibrering. Samtidig medførte sanktioner som følge af krigen i Ukraine, at enkelte kunder ikke kunne serviceres længere. I andre dele af forretningen hæmmede mangel på kvalificeret arbejdskraft vores vækstambitioner. Hertil kom, at energikrisen og inflationen fik omkostningerne til at stige markant, hvilket samlet set gjorde første halvår særdeles udfordrende.

I andet halvår blev vilkårene langsomt bedre, og vi skabte igen vækst, men indhentede kun en del af den forventede omsætning og indtjening. Udfordringerne med at få leveret elektronikkomponenter og udstyr fortsatte året ud, hvilket især begrænsede vores leverancer til vindindustrien. De høje energipriser særligt i andet halvår betød, at vi overfor kunderne i Danmark indførte et variabelt energitillæg, som sammen med en intern kampagne for at spare på energien, var med til at dække meromkostningerne til energi. Stigende inflation i samfundet betød desuden, at vores omkostninger steg helt generelt, og vi måtte derfor hæve priserne to gange i 2022.

Større omsætning men lavere indtjening

Trods de svære vilkår steg omsætningen i 2022 med 44 mio. kr. til 1.063 mio. kr. svarende til en vækst på 4,3 procent. I Danmark lykkedes det forretningsområdet NDT Services både at kompensere for tabet af en stor kunde i 2021 og være den største vækstmotor i 2022. Implementeringen af Strategi 2024 bidrog også med større omsætning, særligt i vindindustrien, selv om logistikudfordringer og komponentmangel lagde en dæmper på aktiviteterne. Herudover bidrog energitillægget og prisreguleringerne væsentligt til omsætningsvæksten.

Omkostningerne steg til gengæld også betydeligt i 2022, og selvom de stigende energiomkostninger blev dækket af energitillægget, kunne prisreguleringerne ikke kompensere fuldt ud for leverandørers generelle prisstigninger.

Øgede aktiviteter under vores Strategi 2024, it-sikkerhed og compliancetiltag fik også omkostningerne til at stige, og resultatet af primær drift blev således 4 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. mindre end i 2021.

Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af de svære vilkår og den fortsatte implementering af Strategi 2024. 

Datterselskaber med fremgang

Mens den danske del af virksomheden havde svært ved at leve op til forventningerne, var der mere positive takter i vores norske datterselskab i 2022. FORCE Technology Norway AS øgede sin omsætning med 15 mio. kr. trods nedlæggelsen af forretningsområdet for strukturanalyser og kom flot ud af 2022 med et positivt resultat på 8 mio. kr. – det bedste resultat siden 2014.

I Sverige fortsatte DELTA Development Technology AB sine investeringer med en komplet renovering af EMC-faciliteterne. Omsætningen blev 4 mio. kr. mindre end sidste år som følge af den midlertidige nedlukning, og resultatet blev på den baggrund 5 mio. kr. mindre end i 2021. Men projektet blev gennemført hurtigere end planlagt, og både omsætning og resultat for 2022 er bedre end forventet.

Datterselskabet AeroCollect indgik i 2021 en salgs- og distributionsaftale med INDICAL Bioscience Schwitzerland AG, og den var med til at sikre en omsætning på 2 mio. kr. i 2022, mens resultatet blev -4 mio. kr. Kunderne kan se et stort potentiale i teknologien, men er længere om at erstatte deres nuværende metoder end antaget.

Samfundsansvar og bæredygtighed

En af de grundlæggende værdier i FORCE Technology er at tage samfundsansvar. Derfor er bæredygtighed en vigtig del af vores strategiske fokus – både internt og eksternt – og i 2022 udarbejdede vi vores første bæredygtighedsstrategi. Med strategien ønsker vi at løfte vores samfundsmæssige ansvar og bidrage til at nå FN’s verdens-mål for bæredygtig udvikling frem mod 2030

Strategien er inddelt i hovedområder – klima og miljø, social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og indirekte virkning gennem vores kunders anvendelse af vores produkter og ydelser, det såkaldte handprint. Hvad angår klima og miljø vil vi nedbringe vores udledninger og miljøpåvirkning samt optimere ressourceforbrug. På det sociale område fokuserer vi på sundhed, sikkerhed og diversitet, og hvordan vi agerer socialt ansvarligt overfor medarbejdere, kunder og partnere. På det økonomiske område beskriver strategien, hvordan vi driver en sund forretning med fokus på dokumentation og et solidt beslutningsgrundlag for ledelsen.

Et klimaregnskab for FORCE Technology i Danmark er udarbejdet med 2019 som basisår med et samlet CO2-eqv bidrag på 8.091 tons. Med udgangspunkt i klimaregnskabet har vi fastsat et konkret mål for at mindske vores klimaaftryk. Vi stræber efter at reducere vores CO2-udledning med 25 procent fra 2019-2024 relativt i forhold til udviklingen i omsætningen. I 2022 udgjorde udledningen 6.405 tons CO2-eqv, hvilket svarer til en reduktion på 21 procent, og vi er således allerede tæt på målet. Fra 2023 medtager vi vores lokationer i Norge og Sverige i klimaregnskabet.

ledelsesberetning 2022

Som led i arbejdet med social bæredygtighed arbejder vi aktivt med kønsdiversitet og underskrev DI’s Gender Diversity pledge i 2021, og i 2022 satte vi konkrete mål for kønsdiversiteten i virksomheden.

De kvindelige ansatte udgjorde i 2021 22,5 procent, og målet er ved udgangen af 2024 mindst 25 procent. De kvindelige ledere udgjorde 18,7 procent i 2021, og målet er mindst 22 procent i 2024. De kvindelige bestyrelsesmedlemmer udover de medarbejdervalgte udgjorde 25 procent og skal udgøre mindst 33 procent i 2024.

Ved udgangen af 2022 udgør kvindelige ansatte 24,1 procent, mens de kvindelige ledere udgør 21,1 procent. De kvindelige bestyrelsesmedlemmer udover de medarbejdervalgte udgør 40 procent. På alle tre områder er vi meget tæt på målene, og i bestyrelsen er vi over målet. Udover at tiltrække flere kvinder i FORCE Technology er fokus naturligvis at fastholde de kvindelige ansatte.

Et af værktøjerne til at nå målene i 2024 er den ligestillingsplan, vi udarbejdede i 2022, hvori vi identificerer, måler og opstiller planer for at fjerne de skævheder, der måtte udspringe af køn. I indsatsen for at tiltrække flere kvinder, især indenfor de tekniske fag, har vi desuden et øget fokus i rekrutteringen af nye medarbejdere. Det sker blandt andet via ordlyden i stillingsopslag og i screeningen af ansøgere.

Som led i at sikre transparens har vi besluttet at offentliggøre det samlede honorar til direktion og bestyrelse. I 2022 udgjorde det 5,1 mio. kr., samt 0,2 mio. kr. i bestyrelseshonorar udbetalt i FORCE Technology Norge. Der er ikke udbetalt honorar i andre udenlandske selskaber. Der er udbetalt honorar til 15 bestyrelsesmedlemmer og én direktør.

Fremtid med behersket vækst

FORCE Technology er økonomisk og strategisk godt rustet til 2023, men den høje inflation, energikrisen, risikoen for recession og et fortsat ophedet jobmarked dæmper dog forventningerne til vækst næste år. På den baggrund forventer vi en stigning i omsætningen på 4-5 procent. Fortsatte investeringer i Strategi 2024-aktiviteter og væsentligt øgede finansieringsomkostninger betyder, at vi forventer et resultat på niveau med 2022.   

FORCE Technology CEO Hanne Christensen

Hanne Christensen

CEO

Jesper Haugaard

Bestyrelsesformand

Per Michael Johansen

Næstformand

Økonomiske nøgletal

Omsætning

0

MDKK

resultat af primær drift

0

MDKK

Medarbejdere

0

MARKEDSOMRÅDER

Godt i gang med Strategi 2024

FORCE Technology lancerede i 2021 en ny strategi, som sætter ord og konkrete mål på en ny retning frem mod 2024. Seks nye markedsområder så dagens lys. Få her en status på, hvordan det siden er gået med områderne Power-to-X, life science, cirkulær økonomi og ressourcer, vindenergi samt hybride tests.

Globe animation

Power-to-X

Markedssporet har i de første år af strategiperioden arbejdet med tre underspor: CCUS, leverandører af komponenter og Power-to-X-anlæg. I efteråret 2022 offentliggjorde FORCE Technology desuden en kortlægning og analyse af potentialerne inden for området i samarbejde med tre øvrige GTS-institutter, DBI, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut.

Life science

Vores ambition er at fordoble omsætningen inden for life science-industrien inden udgangen af 2024. På den baggrund har vi bl.a. indgået rammeaftaler med en række af de største farma- og biotekvirksomheder i Danmark, ligesom der er indledt en række FoU-projekter, og samarbejdet med Danish Life Science Cluster er blevet udvidet.

Ressourcer og cirkulær økonomi

I første del af strategiperioden har vi fokuseret på at identificere, hvilke produkter og services vi allerede har på hylderne, hvilke nye vi skal udvikle, og hvordan vi bedst sælger dem nu og i fremtiden. Vi arbejder bl.a. inden for genanvendelse og levetidsforlængelse, design for bæredygtighed og dokumentation af bæredygtighed.

Vindenergi

Vind er et af de områder, hvor vi fortsat er rigtig stærkt etableret og med strategien øger vores indsats. Vi har øget fokus på USA og Asien, hvor der er stor aktivitet og mange markedsmuligheder i disse år. Udfordringer med forsyningskæderne har givet problemer i den indledende strategiperiode, men der er bedring at spore, og ordrebøgerne lover godt.

Defence & Space

Med krigen i Ukraine kom der i 2022 fokus på forsvarsindustrien, og med den politiske opprioritering af det danske forsvar og bortfaldet af det danske forsvarsforbehold ser vi potentiale i at styrke det allerede gode samarbejde med forsvars- og rumindustrien, og derfor etablerede vi med udgangen af 2022 et nyt markedsspor for området.

Hybride tests og digitale services

Vi vil udvikle digitaliseringsløsninger, der både kommer os selv og vores kunder til gavn. Vi har derfor kortlagt den nuværende digitaliseringsindsats, og udviklingen af nye digitale løsninger er sat i gang i tre spor: Digitalt workflow, kundeportal og automatisk opsamling af testresultater. Flere digitale services er blevet lanceret i markedet med stor succes – fx SenseLabOnline og SimFlex Cloud.

Vi tager ansvar

Som GTS-institut har FORCE Technology en særlig rolle i samfundet – og derfor også særlige forpligtelser og ansvar. Vi vil gøre verden mere bæredygtig og sikker. Derfor arbejder vi bl.a. aktivt med at reducere vores CO2-udledning, med at sikre diversitet og med at modne nye teknologier og gøre dem tilgængelige for danske virksomheder.

Klimaaftryk

FORCE Technology arbejder for at gøre verden mere bæredygtig og sikker. Derfor udarbejder vi hvert år et klimaregnskab, så vi med udgangspunkt i konkrete data kan sætte ambitiøse mål for reduktionen af vores udledninger.

Fordeling af CO2-udledning i 2022:

FORCE Technologys CO2-udledning 2022
48% of FORCE Technologys CO2-emissions in 2022 were from electricity use
9% of FORCE Technologys CO2-emissions in 2022 were from heating
22 % of FORCE Technologys CO2-emissions in 2022 were generated in our gas calibration facilities
8% of FORCE Technologys CO2-emissions in 2022 were from air travel
13% of FORCE Technologys CO2-emissions in 2022 were from road transport

Kønsdiversitet

Som led i arbejdet med social bæredygtighed arbejder vi aktivt med kønsdiversitet. Vi har underskrevet DI’s “Gender Diversity pledge” og satte i 2022 konkrete mål for kønsdiversiteten i vores virksomhed.

Kvindelige ansatte udgjorde 24,1 % i 2022

Kvindelige ansatte i 2022: 24,1 %
Mål i 2024: 25 %

kvindelige ledere udgjorde 21,1 % i 2022

Kvindelige ledere i 2022: 21,1 %
Mål i 2024: 22 %

Kvindelige bestyrelsesmedlemmer udgjorde 40% i 2022

Kvindelige bestyrelsesmedlemmer*  (eksklusiv medarbejdervalgte) 
i 2022: 40 %
Mål i 2024: 33 %

*Andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer inkl. medarbejdervalgte medlemmer er 50 %.

Forskning og udvikling

Som et af de store GTS-institutter i Danmark er vi en vigtig del af det danske innovationssystem, og gennem deltagelse i FoU-projekter er vi med til at modne nye teknologier og gøre dem tilgængelige for virksomheder. I 2022 havde vi rekordstor FoU-aktivitet – og øget deltagelse i nationale indsatser.

Antal FoU-projekter

151

FoU-omsætning – mio. kr.

107

Klynger og standarder 

Videnpartner i 12 af 13 klynger
Medlem i bestyrelsen i 6 af 12 klynger
Medlem af 176 standardiseringsudvalg

FAGKLUBBER

12 fagklubber
1.500+ personmedlemmer 
530+ medlemsvirksomheder

KURSER OG WEBINARER

245 kurser 
20+ webinarer 
3.700+ deltagere 

 Download beretningen som PDF