En bæredygtig og sikker verden

Årsberetning 2021

LEDELSESBERETNING

Tilfredsstillende resultat og god likviditet skyder vækstplan i gang

FORCE Technology havde fokus på omstilling og vækst i 2021. Efter år med svingende resultater og frasalg blev 2021 året, hvor de første skridt i retning mod en mere vækst- og udviklingsorienteret virksomhed blev taget. 

Vanskelige vilkår

FORCE Technology gik ind i 2020 med et godt finansielt og forretningsmæssigt grundlag for vækst, men coronapandemien bød på uventede og vanskelige vilkår med nedgang i indtjeningen i de fleste forretningsområder. De vanskelige vilkår fortsatte i 2021, hvor coronaen især påvirkede økonomien i foråret.

Hen over sommeren indhentede vi den tabte omsætning og indtjening, og med fokus på stabil ordreindgang og højt aktivitetsniveau kunne vi på trods af, at coronasituationen i slutningen af året endnu engang gav både os og vores kunder udfordringer, indfri de samlede forventninger til 2021.  

Det gjorde også en positiv forskel, at vores omkostningsniveau var lavere gennem hele 2021 end året før, og at vi for andet år i træk lykkedes med hurtigt at omstille mange aktiviteter til den nye virkelighed. Vi kunne fx relancere vores maritime simulatorplatform Simflex med en cloudbaseret løsning, som muliggør online træning i kundernes eget miljø. 

Vi fastholdt desuden investeringsniveauet i 2021 ved bl.a. at tage det første spadestik til den største enkeltstående investering i faciliteter i FORCE Technologys historie: Et nyt gaskalibreringsanlæg i Vejen, der er forberedt til håndtering af Power-to-X-gasser, og ved at opgradere et af vores mange klimakamre, så det nu kan teste udstyr og produkter helt ned til minus 60 grader celsius.  

Tilfredsstillende resultat og god likviditet

På trods af coronapandemiens udfordringer opnåede FORCE Technology et tilfredsstillende resultat på 14 mio. kr. i 2021. Det er en tilbagegang på 50 mio. kr., som hovedsageligt skyldes frasalg af tre forretningsområder, som gav ekstraordinære fortjenester på 68 mio. kr. i 2020 og 24 mio. kr. i 2021. Derudover er årets resultat påvirket af nedskrivninger og afviklingsomkostninger på 24 mio. kr. 

Omsætningen udgjorde 1.019 mio. kr. i 2021. Det er 66 mio. kr. mindre end i 2020. De 44 mio. skyldes frasalgene, og de sidste 22 mio. relaterer sig til tabet af én enkelt kundekontrakt. Lavere driftsomkostninger kunne gennem 2021 stort set kompensere for den mistede omsætning. 

FORCE Technology blev i 2021 mere effektiv. Således steg omsætningen per medarbejder 3 procent til godt 1 mio. kr., mens bruttomarginen steg 2 procentpoint til 74 procent – det højeste niveau i 5 år. 

De likvide midler udgjorde 138 mio. kr. ved udgangen af 2021, og sammenholdt med andre faktorer gav det et betryggende samlet likviditetsberedskab på over 200 mio. kr. 

Datterselskaber i vækst

I vores datterselskaber er der god fremgang. Det norske datterselskab FORCE Technology Norway AS øgede sine aktiviteter efter coronanedlukningen og kom godt ud af 2021 med en omsætning på 155 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mere end året før, og samtidig gav selskabet et positivt resultat for første gang i 6 år. 

I det svenske datterselskab DELTA Development Technology AB var de senere års investeringer årsag til, at selskabet kunne levere et stort resultat i 2021. Omsætningen voksede til 20 mio. kr., mens resultatet før skat voksede med 4 mio. kr. til 7 mio. kr. 

FORCE Technology fik i 2021 et nyt datterselskab, AeroCollect® A/S. Selskabet bygger på den patenterede AeroCollect®-teknologi, der kan revolutionere veterinær diagnostik. Med teknologien er det muligt via en enkelt luftprøve at overvåge hele dyrebesætninger for sygdomme.  

Ny strategi

Som fundament for udviklingen af et mere vækst- og udviklingsorienteret FORCE Technology lancerede vi i 2021 en ny strategi, som satte en retning og konkrete mål frem mod 2024.  

De nye strategiske målsætninger, der blev lanceret, betyder, at vi styrker vores kundefokus og vores fokus på digitalisering, bæredygtighed og sikkerhed. Samtidig vil vi skabe en mangfoldig, innovativ og attraktiv arbejdsplads for at give vores mange dygtige og dedikerede medarbejdere det bedste udgangspunkt for at agere professionelt og ansvarligt.  

Også seks nye markedsområder blev udpeget som en del af strategien: Power-to-X, life science, cirkulær økonomi og ressourcer, vindenergi, digital innovation og hybride tests. Udviklingen af nye services og produkter og en styrkelse af de eksisterende er godt i gang inden for de seks områder.  

Allerede eksisterende markedsområder bliver samtidig styrket, så der er et stærkt grundlag for at nå de strategiske målsætninger og ambitionen om en årlig vækst i omsætningen på fire procent i strategiperioden. 

Som en udløber af strategien blev vi desuden ISO 9001-certificeret i 2021 for at styrke og dokumentere vores arbejde med kvalitetsledelse.  

Samfundsansvar

En af de grundlæggende værdier i FORCE Technology er at tage samfundsansvar. Derfor vil vi i de kommende år arbejde mere strategisk med bæredygtighed, både internt og eksternt. I 2021 påbegyndte vi således indsamlingen af data til et nyt klimaregnskab for FORCE Technology i Danmark.  

Det første regnskab viser, at vi i 2019 udledte 9.351 ton CO2-eq. I 2020 faldt det til godt 7.502 ton CO2-eq, og begge år er elforbrug og bilkørsel de to største poster. I 2021 oplevede vi en stigning i vores udledning til godt 8.161 ton CO2-eq. Stigningen skyldes dog en emission fra en utæt ventil på vores gaskalibreringsanlæg i Vejen, og der er derfor tale om et enkeltstående udslip, som ikke vil komme til at påvirke tallene de kommende år. På baggrund af klimaregnskabet har vi besluttet at reducere vores CO2-udledning med 25 procent ift 2019 inden udgangen af 2024. 

Samfundsansvar handler imidlertid om mere end bæredygtighed, og vi har derfor i det forgange år indført en whistleblowerordning, så medarbejdere, kunder eller andre interessenter har mulighed for at indberette mistanke om uregelmæssigheder sikkert og fortroligt. 

I 2021 underskrev vi også DI’s ’Gender diversity pledge’, og på den baggrund har vi siden sat konkrete mål for kønsdiversiteten i virksomheden. I 2020 udgjorde antallet af kvindelige medarbejdere 21,7 procent, mens antallet af kvindelige ledere lå på 17,5 procent. I 2021 steg antallet af kvindelige medarbejdere til 22,5 procent, mens de kvindelige ledere udgjorde 18,7 procent. Der er således sket en positiv udvikling over det seneste år, selvom den ikke er signifikant. Vores mål er, at 25 procent af de ansatte skal være kvinder inden udgangen af 2024, og 22 procent af lederne skal være kvinder.

Ved udgangen af 2021 var andelen af eksterne kvindelige bestyrelsesmedlemmer 25 procent. Målet er 33 procent inden udgangen af 2024. Ser man på hele bestyrelsen inklusiv de medarbejdervalgte medlemmer, er andelen af kvinder 43 procent. Et yderligere kvindeligt medlem tiltræder i maj 2022, hvilket bringer andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer (inklusiv de medarbejdervalgte) op på 50 procent.

Vi har desuden besluttet at offentliggøre det samlede honorar til direktion og bestyrelse. I 2021 udgjorde det 5,2 mio. kr., samt 0,1 mio. kr. i bestyrelseshonorar udbetalt i FORCE Technology Norge. Der er ikke udbetalt honorar i andre udenlandske selskaber. Der er udbetalt honorar til 13 bestyrelsesmedlemmer og én direktør.

Fremtid med vækst og investeringer

Det er altså med et stærkt økonomisk og strategisk fundament, at FORCE Technology går ind i 2022.  

Vi har vækst for øje og vil vokse både målt på medarbejderantal, investeringer, omsætning og bundlinje. Med den fortsatte coronapandemi, manglen på mikrochips og udfordrede forsyningskæder globalt bliver det vækst under vanskelige vilkår. Men med omhu, agilitet og fokus på investeringer og nyansættelser har vi positive forventninger til 2022. 

Kursen er sat mod vækst og udvikling, og hvis alt går som planlagt, så byder 2022 på nye kollegaer, flere investeringer og en sund økonomi i vækst. 

Økonomiske nøgletal

Omsætning

0

MDKK

resultat af primær drift

0

MDKK

Medarbejdere

0

MARKEDSOMRÅDER

Nye markedsområder i FORCE Technology

FORCE Technology lancerede i 2021 en ny strategi, som sætter ord og konkrete mål på en ny retning frem mod 2024. Seks nye markedsområder er i fokus: Power-to-X, life science, cirkulær økonomi og ressourcer, vindenergi samt digital innovation og hybride tests.

Power-to-X

Power-to-X bliver kaldt Danmarks næste grønne væksteventyr. FORCE Technology vil understøtte udviklingen og levere løsninger på komplekse problemer inden for infrastruktur, materialer, elektronik, metrologi, kontrol og sikkerhed.

Life Science

Life Science er et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. FORCE Technology vil med stærke kompetencer inden for compliance, standarder, materialer, elektronik, hygiejne, lyd og luft​ hjælpe sektoren med at leve op til høje regulatoriske krav

Ressourcer og Cirkulær økonomi

Produkter og produktion skal være bæredygtige. FORCE Technology vil hjælpe kunderne med at optimere deres ressourceforbrug og leve op til krav om dokumentation, længere produktlevetider, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Vindenergi

Vindenergi spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. FORCE Technology har været med fra start og vil levere services til hele værdikæden – fra monitorering og korrosion til NDT, simulering, test, akustik og materialer.​

Digital innovation af industrielle produkter og produktioner

Mange industrivirksomheder har brug for hjælp til at digitalisere deres produkter eller processer. FORCE Technology vil med stor viden inden for sensorer, elektronik og IoT understøtte den digitale udvikling af virksomhedernes produktion.

Hybride tests og digitale services

Fremtiden er digital og automatiseret. FORCE Technology vil derfor ikke blot være en anerkendt leverandør af fysiske test, men også opbygge en digital infrastruktur af testfaciliteter og digital adgang til rapporter, data, viden, digitale tvillinger og simuleringer.​

Vi tager ansvar

Som GTS-institut har FORCE Technology en særlig rolle i samfundet – og derfor også særlige forpligtelser og ansvar. Vi skal være til gavn, og gennem vores bidrag til den teknologiske udvikling er vi med til at skabe vækst og velstand og gøre en konkret positiv forskel for mennesker, for virksomheder og for samfundet som helhed.

Klimaaftryk

FORCE Technology arbejder for at gøre verden mere bæredygtig og sikker, og derfor udarbejdede vi i 2021 et klimaregnskab, så vi med udgangspunkt i konkrete data kunne sætte ambitiøse mål for reduktionen af vores udledninger.

Fordeling af CO2-udledning i 2021:

Kønsdiversitet

At være en bæredygtig virksomhed handler også om ligestilling mellem kønnene. Derfor underskrev vi i 2021 DI’s ’Gender diversity pledge’, og på den baggrund har vi sat konkrete mål for kønsdiversiteten i vores virksomhed.

Kvindelige ansatte i 2021: 22,5 %
Mål i 2024: 25 %

Kvindelige ledere i 2021: 18,7 %
Mål i 2024: 22 %

Kvindelige bestyrelsesmedlemmer*  (eksklusiv medarbejdervalgte) 
i 2021: 25 %
Mål i 2024: 33 %

*andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer inkl. medarbejdervalgte er 43 procent. Et yderligere kvindeligt medlem tiltræder i maj 2022,
hvilket bringer andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer (inklusiv de medarbejdervalgte) op på 50 procent.

Forskning og udvikling

Som et af Danmarks største GTS-institutter er FORCE Technology en af grundpillerne i et stærkt dansk innovationssystem, og gennem deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter er vi med til at modne nye teknologier og gøre dem tilgængelige for danske virksomheder.

Antal FoU-projekter

102

FoU-omsætning – mio. kr.

108

Klynger og standarder 

Videnpartner i 12 af 14 klynger
Medlem i bestyrelsen i 7 af 14 klynger
Medlem af 167 standardiseringsudvalg

FAGKLUBBER

7 fagklubber
2.000 personmedlemmer 
400 medlemsvirksomheder

KURSER OG WEBINARER

172 kurser 
35+ webinarer 
3.200+ deltagere 

 Download beretningen som PDF